Chính sách bảo lưu và thay đổi khóa học

Chính sách bảo lưu và thay đổi khóa học

I. Chúng tôi chấp nhận bảo lưu khi:

– Học viên không thu xếp được lịch học và

– Khóa học chưa diễn ra hoặc diễn ra không quá 50% thời lượng

II. Chúng tôi chấp nhận thay đổi đăng ký khóa học khi:

– Khóa học chưa diễn ra hoặc

– Đã diễn ra không quá 1 tuần

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!