Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Các khóa học ngắn hạn cho lập trình viên

Các khóa học ngắn hạn cho lập trình viên

Học nhanh, Hiểu biết sớm

12 giờ học SQL nâng cao

Đối tượng tham gia: Đã biết các câu lệnh tạo bảng, thêm, sửa, xóa, xem dữ liệu

Lý do bạn tham gia:

  • Khi sử dụng SQL để thao tác cơ sở dữ liệu thì ngoài những câu lệnh insert, update, delete hay select mà bạn đã biết
  • Thì bạn bắt buộc phải biết cách liên kết giữa các bảng với nhau (các phép join)
  • Biết cách làm việc với Store Procedure hay Function. Khi nào thì tạo Store Procedure, khi nào thì tạo Function
  • Cũng như phải biết cách ràng buộc dữ liệu phức tạp hơn mà các ràng buộc thông thường như check, unique, null, primary key, foreign key không làm được. Đó chính là trigger

Học phí: 489,000 đ (Giá gốc 1.200.000 đ)

BuổiSố giờChủ đềMục tiêuBài tập
13Giới thiệu JoinHiểu các phép JoinÁp dụng InterJoin, OuterJoin để đọc dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu
23Giới thiệu Store ProcedureHiểu được Store ProcedureÁp dụng Store Procedure trong cơ sở dữ liệu
33Giới thiệu FunctionHiểu được FunctionÁp dụng Function trong cơ sở dữ liệu
43Giới thiệu TriggerHiểu được TriggerÁp dụng Trigger trong cơ sở dữ liệu

12 giờ học lập trình hướng đối tượng

Đối tượng tham gia: Đã biết kiểu dữ liệu, khai báo biến, câu lệnh if-else/swith-case, các vòng lặp và mảng với lập trình Java/C# 

Lý do bạn tham gia:

  • Đối với lập trình viên thì phương pháp lập trình hướng đối tượng là bắt buộc với các bạn vì các doanh nghiệp phần mềm vẫn đang sử dụng nó
  • Khi tham gia làm dự án, bạn bắt buộc phải thành thạo 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng đó là tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình và tính trừu tượng

Học phí: 489,000 đ (Giá gốc 1.200.000 đ)

Buổi Chủ đề Mục tiêu Bài tập
1 Giới thiệu về các phương pháp lập trình Hiểu về các phương pháp lập trình Áp dụng Class & Object
Class Hiểu được Class, Property và Method
Object Hiểu được Object
2 Giới thiệu về Constructors Hiểu được vai trò của phương thức khởi tạo Áp dụng Constructor, Access Modifiers và Overloading methods
Giới thiệu về Access Modifiers Hiểu được  public, default, protected, private
Giới thiệu về Overloading methods Hiểu được Phương thức nạp chồng
3 Giới thiệu về Encapsulation Hiểu được Tính chất đóng gói Áp dụng Encapsulation & Inheritance
Giới thiệu về Inheritance Hiểu được Tính chất kế thừa
4 Giới thiệu về Polymorphism Hiểu được Tính chất đa hình Áp dụng Polymorphism & Abstraction
Giới thiệu về Abstraction Hiểu được Tính chất trừu tượng
 

9 giờ học lập trình android nâng cao

Đối tượng tham gia: Đã biết lập trình Android cơ bản với Java như Layout, View, Activity, xử lý sự kiện

Lý do bạn tham gia:

  • Là một lập trình viên ứng dụng Android thì những kiến thức và kỹ năng về tạo Activity, tạo Fragment, thiết kế Layout, xử lý sự kiện là chưa đủ
  • Bạn phải biết cách tương tác với dữ liệu lưu trữ ở server. Do đó thành tạo tương tác Web API từ Android với Retrofit là cách để bạn có thể đọc dữ liệu, thêm dữ liệu từ ứng dụng Android đến Server

Học phí: 369,000 đ (Giá gốc 900.000 đ)

BuổiSố giờChủ đềMục tiêuBài tập
13Giới thiệu ViewModelHiểu được ViewModelÁp dụng ViewModel, LiveData để phát triển dự án
Giới thiệu LiveDataHiểu được LiveData
Giới thiệu MutableLiveDataHiểu được MutableLiveData
23Giới thiệu về RESTful APIHiểu được các phương thức POST, GET, PUT, DELETEÁp dụng Retrofit tương tác với MOCK API
Giới thiệu về RetrotfitHiểu được cách tương tác với RESTful API với Retrofit
33Tương tác API nâng caoKết hợp ViewModel, LiveData với RESTful APIÁp dụng ViewModel, LiveData và Retrofit để phát triển dự án

12 giờ học cách tạo RESTful API

Đối tượng tham gia: Đã biết về SQL, ngôn ngữ lập trình Java/C#/PHP và lập trình hướng đối tượng

Lý do bạn tham gia:

  • Là một lập trình viên back end bạn phải biết cách xử lý dữ liệu và trả kết quả về cho front end. Kết quả trả về theo dạng XML hay JSON
  • Bạn thành thạo cách tạo RESTful API sử dụng framework để có thể làm tốt vị trí back end của mình

Học phí: 489,000 đ (Giá gốc 1.200.000 đ)

BuổiSố giờChủ đềMục tiêuBài tập
13Giới thiệu Web ServicesHiểu được Web ServicesTạo Web Services với Spring Boot, ASP.NET hoặc Laravel
23Giới thiệu RESTful Web SerivcesHiểu được các phương thức RESTful APITạo RESTful API
33Giới thiệu về ORMHiểu được sự khác nhau giữa ORM và SQLÁp dụng JPA, Entity framework hay Eloquent tương tác với database
43Kết hợp RESTful Web Service và ORMHiểu được các bước tạo RESTful API tương tác databaseTạo RESTful API hỗ trợ CRUD

Đăng ký tư vấn

[contact-form-7 id="8322" title="Short_Course"]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!