Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Chính sách bảo lưu, hoàn phí, thay đổi khóa học

Chính sách bảo lưu, hoàn phí, thay đổi khóa học

Điều 1. Mục đích

Quy định này nhằm đưa ra các trường hợp, những nguyên tắc và hướng dẫn về bảo lưu và hoàn phí cho học viên tham gia đào tạo tại R2S Academy. Tất cả các quy định dưới đây được nêu ra dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, lợi ích của bên dạy nghề và bên học nghề.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các Học viên đã đăng ký học với Công ty R2S.

Điều 3. Định nghĩa

 1. Công ty: Công ty cổ phần R2S
 2. R2S Academy: là bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai và quản lý các hoạt động đào tạo kỹ năng công nghiệp phần mềm theo nhu cầu của người học, thị trường, Công ty hoặc Đơn vị đối tác.
 3. Giám đốc Học viện: là người được Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công ty bổ nhiệm và giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý R2S Academy.
 4. Bộ phận triển khai đào tạo: là bộ phận chịu trách nhiệm triển khai các khóa đào tạo của Học viện.
 5. Học viên (Bên học nghề): là người có nhu cầu theo học tại Học viện.
 6. Khóa học ngắn hạn: là các khóa học có số giờ học nhỏ hơn 80 giờ
 7. Khóa học dài hạn: là các khóa học có số giờ học lớn hơn 80 giờ

Điều 4. Các trường hợp bảo lưu, thời gian bảo lưu

 1. Các trường hợp bảo lưu: Học viên phải nghỉ vì lý do sức khỏe có giấy tờ chứng minh hợp pháp từ bệnh viện hoặc các cơ sở pháp lý được công nhận và được sự đồng ý của Giám đốc R2S Academy. Các trường hợp đặc biệt khác được sự đồng ý của Giám đốc R2S Academy.
 2. Thời gian bảo lưu:
 • – Từ 03 đến 06 tháng đối với các khóa học ngắn hạn
  – Từ 06 đến 12 tháng đối với các khóa học dài hạn

Điều 5. Các trường hợp hoàn phí/không hoàn phí và các mức hoàn phí

Các trường hợp hoàn phí, mức hoàn phí:

Học viên sẽ được hoàn lại 100% hoặc 50% chi phí thực tế đã nộp cho Công ty trong các trường hợp sau:

 • Bên dạy nghề không tổ chức được khóa học như thỏa thuận với học viên: Hoàn trả 100%.

 • Bên dạy nghề không đảm bảo tối thiểu 80% thời lượng: Hoàn trả 100%.

 • Hoàn trả học phí các giai đoạn đào tạo học viên chưa tham gia trong trường hợp học viên nghỉ

  học có lý do chính đáng và được Giám đốc R2S Academy phê duyệt.

Các trường hợp không hoàn phí:

– Học viên tự ý nghỉ học
– Không hoàn trả học phí nếu học viên nghỉ học khi khóa học đã bắt đầu

Điều 6. Thủ tục bảo lưu, hoàn phí

– Đơn xin bảo lưu/hoàn phí.
– Các giấy tờ chứng minh việc nghỉ học có lý do chính đáng trong trường hợp học viên muốn hoàn phí.
– Các giấy tờ chứng minh hợp pháp từ bệnh viện hoặc các cơ sở pháp lý được công nhận trong trường hợp hoc viên muốn bảo lưu.

Điều 7. Các trường hợp thay đổi khoá học

– Khoá học chưa diễn ra.
– Hoặc đã bắt đầu chưa quá 1 tuần.

Điều 8. Phí xử lý thủ tục

Đối với trường hợp bảo lưu: Học viên cần phải đóng mức phí bảo lưu để duy trì và sắp xếp lớp cho học viên, cụ thể

– Đối với khóa học ngắn hạn: 200,000 VNĐ
– Đối với khóa học dài hạn: 500,000 VNĐ

Đối với tất cả các trường hợp hoàn phí, Công ty sẽ thu 5% tổng tiền hoàn phí để xử lý các thủ tục

Điều 9. Trách nhiệm của các bên liên quan

Giám đốc R2S Academy: 

– Phê duyệt các trường hợp được bảo lưu, hoàn phí, thay đổi khoá học.

Kế toán: 

– Tiếp nhận thông tin từ Học viện về các trường hợp hoàn phí
– Xử lý thủ tục kế toán để hoàn phí cho học viên
– Thông báo cho Học viện sau khi đã hoàn phí cho học viên

Bộ phận triển khai đào tạo:

– Xác định các trường hợp bảo lưu, hoàn phí
– Tiếp nhận thông tin xin bảo lưu, hoàn phí từ học viên
– Gửi đề xuất bảo lưu, hoàn phí đến Giám đốc học viện phê duyệt
– Theo dõi quá trình xử lý hoàn phí của bộ phận kế toán
– Lưu lại thông tin sau khi xử lý xong các trường hợp hoàn phí

Học viên:

– Cung cấp các giấy tờ pháp lý chứng minh lý do xin nghỉ, hoàn phí, thay đổi khoá học
– Xác nhận sau khi nhận được tiền hoàn phí
– Nộp phí bảo lưu

Điều 10. Hiệu lực của quy định

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023 cho đến khi có quy định khác thay thế.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!