Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Đội ngũ đào tạo

Đội ngũ trainer

Nâng tầm nhân sự Việt

Phụ trách khoá Full-stack Java Web
Trainer
★ Chủ nhân của blog www.giasutinhoc.vn
★ 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ 3 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Đại học FPT
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp, chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm HCM cấp
★ Sở trường: Java, .NET, Android, Flutter, iOS
Trainer
★ 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
★ Sở truờng: SpringBoot, Spring MVC, Jasper Report, RESTAPI, Vue, JQuery, Agile/Scrum, Microservice, AWS, Jenkins, GIT
Trainer
★ 20 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển dự án phần mềm
★ 6 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ 15 kinh nghiệm giảng dạy CNTT
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Hutech
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp
★ Có chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM cấp
★ Sở trường: Java, .NET, PHP, Automation Test, BA
Trainer
★ 5 năm làm Team Leader tại FPT Sofware
★ Sở trường: Java, Angular, ReactJS
Trainer
★ Hơn 4 năm kinh nghiệm làm Java Developer
★ Sở truờng: Java Spring Boot, Spring Data, Java Spring Framework, Angular 4, VueJS, MySQL, PostgreSQL, OracleDB, SQLServer
Trainer
★ 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
★ Sở truờng: SpringBoot, Spring MVC, Jasper Report, RESTAPI, GIT
Trainer
★ Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ Sở trường: Java (Spring boot, Spring MVC, Spring Security, JSP/Servlet); JavaScript & TypeScript (Angular2+, RxJS, Leaflet Map, AG Grid); MySQL, Oracle, PostgreSQL
Trainer
★ 8 năm kinh nghiệm lĩnh vực phát triển phần mềm.
★ Sở trường: Java, Android, AI, MySQL, SQL Server, MVC, MVP, MVVM, GIT & GitHub, RestAPI
Trainer
★ 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực phát triển phần mềm và có chứng chỉ Professional Scrum Master 1, 2.
★ Sở trường: Java, .NET, Agile/Scrum
Trainer
★ Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ Sở trường: Spring boot, Hibernate 5, PostgresQL, Microsoft Azure, Terraform, Liquibase, JUnit 5
Phụ trách khoá ReactJS
Trainer
★17 năm kinh nghiệm với các dự án về PHP, Mobile Application,...
★ Sở trường: Angular, ReactJS, Flutter, PHP
Trainer
★ 03 năm làm Developer tại FPT Software
★ Sở trường: .NET, ReactJS, Angular, DevOps
Trainer
★ 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực Fronts, 3 năm kinh nghiệm ReactJS và Chứng chỉ Professional Scrum Master 1, 2.
★ Sở trường: ReactJS, .NET
Trainer
★ 6 năm kinh nghiệm làm Front-end
★ Sở truờng: Javascript, HTML, CSS, NodeJS, ReactJS, and NextJS
Trainer
★ Hơn 3 năm kinh nghiệm làm Front-end
★ Sở truờng: Javascript, Typescript, ReactJS, NextJS tech stack
Trainer
★ Hơn 5 năm kinh nghiệm làm Front-end
★ Sở truờng: ReactJS, React Native, Angular, Ionic, Waterfall, Agile
Phụ trách khoá BA
Trainer
★18 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
★ Sở hữu các chứng chỉ Microsoft như MCP 70-290 (Mar 2008); MCP 70-270 (Sep 2007)
★ Sở trường: RoR, .NET MVC, Angular, MySQL, MSSQL, MongoDB và BA
Trainer
★ 6 năm kinh nghiệm làm BA và 2 năm kinh nghiệm làm BA Lead
★ 6 tháng kinh nghiệm làm Product Owner
★ Sở hữu chứng chỉ BA
★ Sở trường: BA và Product Owner
Trainer
★ 6 năm kinh nghiệm làm BA trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng
★ Am hiểu về Scrum framework và thành thạo về quy trình phát triển phần mềm với Agile
★ Sở truờng: BA
Trainer
★ 4 năm kinh nghiệm làm IT Business Analyst
★ Chứng chỉ: Certified Business Analysis Professional (CBAP) issued by IIBA
Trainer
★ Chứng chỉ BA quốc tế CBAP (Certified Business Analysis Professional) do IIBA (International Institute of Business Analysis) cấp
★ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT
★ Hơn 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ
Có kinh nghiệm đào tạo nội bộ nhân sự BA
★ Sở truờng: BA, Agile
Trainer
★ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại điện tử
★ Sở truờng: BA và Dev
Trainer
★ 3 năm kinh nghiệm làm IT Business Analyst
★ Domain: ERP, E-Commerce
Phụ trách khoá Flutter
Trainer
★ 3 năm kinh nghiệm Mobile Developer
★ Sở truờng: Dart - Flutter, Swift - iOS, JavaScript - ReactNative
Trainer
★ Chủ nhân của blog www.giasutinhoc.vn
★ 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ 3 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Đại học FPT
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp, chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm HCM cấp
★ Sở trường: Java, .NET, Android, Flutter, iOS
Trainer
★ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ Sở trường: Dart, Kotlin, JAVA, Swift, C++, C, JavaScript, Flutter, React-Native, Android, iOS, Android Jetpack, Firebase, BLoC, GetX, Provider, Redux, Mockito, GetIt, RESTful, GraphQL, SignalR, SQLite, Room, SQLServer, MySQL, OOP, SOLID, DRY, KISS, Clean Architecture, MVVM.
Phụ trách khoá Automation Tester
Trainer
★ 2 năm kinh nghiệm làm iOS Developer
★ 2 năm làm quản lý chất lượng phần mềm
★ 4 năm làm Automation Tester
★ Sở truờng: Java, Object-C, Swift, C#, Python, Selenium, Appium, Rest Assured, Maven, TestNG, Log4j, Cypress, WebdriverIO, Nodejs, SVN, Git, Bugzilla, Jira, Jenkins
Trainer
★ 5 năm kinh nghiệm làm QA Engineer; Senior QA Engineer
★ Sở truờng: Cucumber, TestNG, Selenium WebDriver, TestRail, Java, Appium
Trainer
★ 2 năm kinh nghiệm DevOps
★ Sở hữu chứng chỉ Cloud  Amazon Web Service, giải thuởng trong các cuộc thi lập trình OLP, ACM/ICPC
★ Sở truờng: Jenkins, NGINX, Infrastructure as Code, AWS, CICD, Trouble Shooting, Develop...
Phụ trách khoá DA
Trainer
★ 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và Product Manager
★ Sở trường: Phân tích dữ liệu với Python & R, phân tích dữ liệu Non-code (Excel, Power BI, Tableau), SQL
Trainer
★ Chủ nhân của blog www.giasutinhoc.vn
★ 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ 3 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Đại học FPT
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp, chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm HCM cấp
★ Sở trường: Java, .NET, Android, Flutter, iOS, Python

Đội ngũ tư vấn và admin

Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Admin và Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký tư vấn 1 - 1 miễn phí