Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Stored Procedure trong SQL Server 2014

Stored Procedure trong SQL Server 2014
Kiến thức hữu ích

Stored Procedure trong SQL Server 2014

Một Stored Procedure trong SQL Server 2014 là một chương trình lưu trữ mà được tạo ra và lưu trữ cơ sở dữ liệu. Nó chứa một tập hợp các câu lệnh SQL để thực hiện một tác vụ cụ thể hoặc một loạt các tác vụ trong cơ sở dữ liệu. 

Stored Procedure rất hữu ích trong việc tối ưu hóa hiệu suất, tái sử dụng mã và bảo mật dữ liệu. Vì vậy, hãy cùng R2S tìm hiểu về thuật ngữ này nhé!

Stored Procedure trong SQL Server 2014 là gì?

Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh này mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau (sử dụng nhiều lần).

Stored Procedure trong SQL Server 2014
Stored Procedure

Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một truy vấn mà bạn viết lặp đi lặp lại, thay vì phải viết truy vấn đó bạn nên lưu lại như một stored procedure (thủ tục) và sau đó chỉ cần gọi stored procedure để thực thi câu lệnh SQL.

Stored procedure không có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp
AS
  câu_lệnh_sql

Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien
AS
  INSERT INTO NHANVIEN VALUES('nv04',N'Trần Tài',N'Nam',N'Phòng IT')

Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo
Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

Sử dụng sp_ThemNhanVien

Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu như sau:

Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu
Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu

Bảng NHANVIEN sau khi thêm dữ liệu với sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien
exec sp_ThemNhanVien

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp([@parameter_name parameter_data_type [ = default ] [ ,...n ] ] ) 
AS 
  câu_lệnh_sql;

Ví dụ

Bạn hãy tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN với các tham số là các dữ liệu cần thêm vào các cột.

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien(@MaNv char(15)
                                 , @TenNv nvarchar(50)
                                 , @GioiTinh nvarchar(4)
                                 , @TenPhong nvarchar(30))
AS
 INSERT INTO NHANVIEN VALUES(@MaNv,@TenNv,@GioiTinh,@TenPhong)

--Sử dụng sp_ThemNhanVien
exec sp_ThemNhanVien 'nv05', N'Lê Tài', N'Nam', N'Phòng IT'

Bảng NHANVIEN sau khi thực thi thủ tục sp_ThemNhanVien như sau:

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang - Stored Procedure trong SQL Server 2014
Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Tạo các stored procedure sau

  • Câu 1. Viết một Stored procedure (SP) để hiển thị tổng số lượng cuối cùng của vật tư dựa trên mã vật tư được truyền vào làm tham số.
  • Câu 2. Tạo một Stored procedure (SP) để hiển thị tổng số tiền xuất cho vật tư dựa trên mã vật tư được truyền vào làm tham số.
  • Câu 3. Viết một Stored procedure (SP) để hiển thị tổng số lượng đặt hàng dựa trên số đơn hàng được truyền vào làm tham số.
  • Câu 4. Tạo một Stored procedure (SP) để thêm một đơn đặt hàng mới.
  • Câu 5. Viết một Stored procedure (SP) để thêm một chi tiết đơn đặt hàng mới.

Kết luận

Trên đây là những thông tin quan trọng về Stored Procedure mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Chúc bạn thao tác với Stored Procedure thành công nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!