Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Vòng lặp trong C#

Vòng lặp trong C#
Kiến thức hữu ích

Vòng lặp trong C#

Vòng lặp trong C# hiện nay bao gồm while, do…while, for và foreach.  Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng nứng cú pháp này ở những trường hợp cụ thể ngay trong bài viết dưới đây của R2S nhé! 

Vòng lặp trong C# là gì?

Vòng lặp trong C#
Vòng lặp trong C# là gì?

Vòng lặp trong C# là các công cụ được sử dụng trong lĩnh vực lập trình. Nó được dùng để lặp lại các hoạt động nhiều lần. C# hỗ trợ nhiều loại vòng lặp như for, while, do-while và foreach, với mỗi loại có cách sử dụng và cú pháp riêng như sau:

  • Chúng ta sử dụng vòng lặp for đối với những trường hợp vòng lặp có số lần lặp được xác định trước. 
  • Sử dụng vòng lặp while nếu muốn kiểm tra điều kiện lặp trước khi thực hiện xử lý.
  • Câu lệnh break được sử dụng để kết thúc vòng lặp và lệnh switch…case. 
  • Câu lệnh continue được sử dụng trong vòng lặp để bỏ qua những xử lý phía sau nó.

.

Các kiểu vòng lặp
Các kiểu vòng lặp

Vòng lặp while trong C#

Vòng lặp while là một công cụ lập trình được sử dụng để lặp lại một số hoạt động tại chương trình cho đến khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Cú pháp của while tương đối đơn giản, và nó được sử dụng rộng rãi trong lập trình.

Nếu biểu thức điều kiện theo sau vòng lặp while là đúng (true), các lệnh trong khối được thực hiện và sau mỗi lần lặp lại, biểu thức điều kiện sẽ được kiểm tra lại. Nếu biểu thức điều kiện là sai (false), vòng lặp sẽ kết thúc.

Cú pháp vòng lặp while

while (condition)
{ 
 // Thực hiện xử lý nếu condition là true
}

Ví dụ

Chương trình vòng lặp while hiển thị các số từ 1 đến 5

Console.WriteLine("While statement example");
int i = 1;
while(i <= 5) 
{
 Console.Write(i + " ");
 i++;
}

Kết quả khi thực thi

Vòng lặp do…while trong C#

Vòng lặp do…while và vòng lặp while tương tự nhau, nhưng khác biệt duy nhất là vòng lặp do…while luôn thực thi khối lệnh bên trong ít nhất một lần, vì điều kiện lặp được kiểm tra ở cuối cùng.

Cú pháp cho vòng lặp do…while

do 
{ 
 // Tiếp tục thực thi xử lý nếu condition là true;
} while (condition);

Ví dụ

Tạo vòng lặp do…while kiểm tra một số nhập vào phải thoả điều kiện là > 0

Console.WriteLine("Do...While statement example");
int n;
do 
{
  Console.Write("Please input your number: ");
  n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (n <= 0);

Console.Write("Alright");

Kết quả khi thực thi

Kết quả

Vòng lặp for trong lập trình C#

Vòng lặp for trong lập trình cho phép lặp lại các hoạt động một số lần cụ thể. Đây là một trong số nhiều công cụ vòng lặp có sẵn và được sử dụng rộng rãi trong lập trình.

Cũng tương tự như vòng lặp while, những câu lệnh bên trong vòng lặp for sẽ được thực thi nếu biểu thức điều kiện là đúng (true).

Cú pháp

for (initialization; condition; increment/decrement)
{ 
  // Xử lý sẽ được thực thi nếu condition là true
}

Ví dụ

Tạo vòng lặp for hiển thị dãy số giảm dần từ 10 đến 1

Console.WriteLine("For statement example");
// int idx = 10 là initialization
// idx > 0 là condition
// idx-- là decrement
for (int idx = 10; idx > 0; idx--)
{
 Console.Write(idx + " ");
} 

Kết quả khi thực thi

Vòng lặp foreach là gì?

Vòng lặp foreach là một công cụ lập trình dùng để duyệt qua một danh sách các phần tử, mảng hoặc bất kỳ tập hợp các phần tử nào khác một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Cú pháp vòng lặp 

foreach (val in Array/Collection)
{
 // Xử lý trong khi chưa hết các phần tử trong mảng hoặc collection
}

Ví dụ

Tạo vòng lặp foreach hiển thị một dãy số trong mảng các sô nguyên

Console.WriteLine("Foreach statement example");
int[] intArr = new int[10];

Random r = new Random();

// Khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng
for (int idx = 0; idx < 10; idx++)
{
 intArr[idx] = r.Next(1, 10);
}

// Hiển thị giá trị của các phần tử sử dụng foreach
Console.Write("Value of element: ");
foreach (int val in intArr)
{
 Console.Write(val + " ");
}

Kết quả khi thực thi

Câu lệnh break được sử dụng thế nào ở vòng lặp trong C#?

Trong lệnh switch…case, câu lệnh break được dùng để kết thúc switch…case, và trong đó, câu lệnh break được dùng để kết thúc vòng lặp.

Ví dụ 

Sử dụng câu lệnh break để kết thúc vòng lặp nếu có một phần tử nào đó chia hết cho 2

Console.WriteLine("Break statement example");
int[] intArray = new int[10];

Random random = new Random();

// Khởi tạo mảng
for (int idx = 0; idx < 10; idx++)
{
 intArray[idx] = random.Next(1, 20);
 Console.Write(intArray[idx] + " ");
}

Console.Write("\nValue of element: ");

foreach (int e in intArray) 
{ 
 if (e % 2 == 0)
 {
   break;
 }

 Console.Write(e + " ");
}

Kết quả khi thực thi

Câu lệnh continue trong vòng lặp trong C#

Câu lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp, còn câu lệnh continue dùng để bỏ qua những xử lý ở sau câu lệnh continue.

Ví dụ

Hãy sử dụng câu lệnh continue để hiển thị các số lẻ trong khoảng từ 1 đến 10

Console.WriteLine("Continue statement example");
for (int idx = 1; idx <= 10; idx++)
{
 if (idx % 2 == 0)
 {
  continue;
 }

 Console.Write(idx + " ");
}

Kết quả khi thực thi

Kết luận

Vòng lặp là một công cụ quan trọng trong lập trình C#. Chúng ta có nhiều loại vòng lặp khác nhau như for, while, do-while và foreach, mỗi loại có cách sử dụng và đặc điểm riêng của nó. Hãy tìm hiểu thật kỹ để chọn được cú pháp và câu lệnh break hoặc continue sao cho phù hợp nhé.
Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!