Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cài đặt cơ sở dữ liệu với SQLite

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite
Kiến thức hữu ích

Cài đặt cơ sở dữ liệu với SQLite

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite là như thế nào? Như bạn cũng biết SQLite là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng. 

Để biết cách cài đặt cụ thể, mời các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của R2S nhé!

Công cụ hỗ trợ sqlite (SQLite Management tools) là gì?

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ làm việc với sqlite có thể kể đến như SQLite Expert, SQLite Administrator, SQLite Database Browser, SQLiteSpy, SQLite Manager 0.8.0 Firefox Plugin, ….Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và sử dụng SQLite Expert nhé.

SQLite Expert có 2 phiên bản là Personal và Professional. Phiên bản Personal của SQLExpert là miễn phí và bao gồm hầu hết các chức năng cần thiết. Chi tiết bạn có thể tham khảo hình bên dưới

Công cụ hỗ trợ sqlite (SQLite Management tools)
Công cụ hỗ trợ sqlite (SQLite Management tools)

Các bạn có thể tải phiên bản Personal của SQLExpert tại đây

Tạo cơ sở dữ liệu (Create Database)

Chọn  vào biểu tượng New Database

Tạo cơ sở dữ liệu (Create Database)
Tạo cơ sở dữ liệu (Create Database)

Chỉ định nơi lưu cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu tại thư mục Databse File -> chọn OK

Tạo cơ sở dữ liệu (Create Database)
Tạo cơ sở dữ liệu (Create Database)

Sau khi tạo thành công cơ sở dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị

Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị

Tạo bảng (Create Table) – Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite

Cách 1: Sử dụng giao diện để cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite

Chọn ô Table -> chọn New Table

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite – Tạo bảng (Create Table)
Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite – Tạo bảng (Create Table)

Chọn tiếp Add -> nhập tên cột, chỉ định kiểu dữ liệu, nhập kích thước, thiết lập ràng buộc null -> chọn tiếp OK (Thực hiện thao tác này nhiều lần để tạo nhiều cột cho bảng)

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite – Tạo bảng (Create Table)
Tạo bảng (Create Table)

Kết quả sau khi tạo thành công bảng như trong hình là kết quả sau khi tạo bảng account gồm 2 cột là userid và userpwd

Kết quả
Kết quả

Thiết lập khoá chính như sau

Thiết lập khoá chính
Thiết lập khoá chính

Chọn Primary key -> chọn Ok

Thiết lập khoá chính
Thiết lập khoá chính

Chọn Apply để hoàn tất.

Cách 2: Sử dụng câu lệnh áp dụng khi viết code từ Android, iOS, Windows Phone

Nhập câu lệnh tạo bảng trong cửa sổ SQL -> chọn tiếp vào Execute SQL để thực hiện câu lệnh tạo bảng.

Cú pháp:

CREATE TABLE table_name(
  column1 datatype PRIMARY KEY(one or more columns)
  ,column2 datatype
  ,column3 datatype
  ,columnN datatype
);

Kiểu dữ liệu (Data Types)

  • Kiểu số nguyên: là int
  • Kiểu số thực: là real
  • Kiểu chuỗi: là text, char
  • Kiểu luận lý: là boolean
  • Kiểu ngày tháng năm: là date

Ví dụ tạo bảng CUSTOMER (Lưu ý phần in đậm là tên bảng và tên cột)

CREATE TABLE CUSTOMER (
  CUSTOMER_ID INT PRIMARY KEY
 ,CUSTOMER_NAME TEXT(50)
 ,CUSTOMER_ADDRESS TEXT(100)
 ,CUSTOMER_AGE INT
)
Kết quả
Kết quả

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite – Thêm dữ liệu vào bảng (Insert)

Cách 1: Sử dụng giao diện để cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite

Thứ tự thực hiện theo hướng mũi tên, cụ thể như sau: chọn tên bảng -> chọn Data -> Nhấn đúp chuột -> nhập dữ liệu -> chọn biểu tượng dấu + hoặc OK

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite – Thêm dữ liệu vào bảng (Insert)
Thêm dữ liệu vào bảng (Insert)

Cách 2: Sử dụng câu lệnh

Cú pháp:

INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

Ví dụ thêm dữ liệu cho bảng account (Lưu ý dữ liệu kiểu chuỗi, ngày tháng năm phải đặt trong cặp dấu nháy kép):

INSERT INTO account VALUES ('test', '123456')

Xem kết quả sau khi thêm dữ liệu cho bảng account

Sử dụng câu lệnh
Sử dụng câu lệnh

Cập nhật dữ liệu của bảng (Update)

Cách 1: Sử dụng giao diện

Thứ tự như sau:

Cập nhật dữ liệu của bảng (Update)
Cập nhật dữ liệu của bảng (Update)

Cách 2: Sử dụng câu lệnh

Cú pháp:

UPDATE table_name SET
  column1 = value1
 ,column2 = value2 ....
 ,columnN = valueN
[WHERE condition];

Ví dụ cập nhật mật khẩu của người dùng có userid = test với mật khẩu mới là 123 (Lưu ý nếu không chỉ định mệnh đề where thì tất cả các dòng dữ liệu trong bảng đều bị thay đổi):

UPDATE ACCOUNT SET USERPWD = ‘123’ WHERE USERID = ‘test’

Xoá dữ liệu trong bảng (Delele)

Cách 1: Thao tác

Viết lại: 

Để xoá dữ liệu trong giao diện, bạn có thể làm như sau: 

1. Chọn bảng dữ liệu mà bạn muốn xoá.

2. Chọn tab “Data” (Dữ liệu).

3. Chọn dòng dữ liệu muốn xoá.

4. Nhấn vào biểu tượng “Delete record” (Xoá bản ghi).

5. Trường hợp muốn xoá nhiều dòng, giữ phím Shift và chọn nhiều dòng dữ liệu.

Sử dụng câu lệnh
Sử dụng câu lệnh

Cách 2: Sử dụng câu lệnh trong cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite

Cú pháp:

DELETE FROM table_name [WHERE condition];

// Ví dụ như: xoá dòng dữ liệu có userid = ‘test’

DELETE FROM ACCOUNT WHERE USERID = 'test'

Bài tập thực hành – Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite

Câu 1:  Hãy tạo cơ sở dữ liệu quản lý diễn đàn gồm 3 bảng “thanhvien”, “chude” và “baiviet”

Bảng thanhvien

CộtKiểu dữ liệuGhi chú
matvtextKhoá chính
tentvtext
matkhautext

Bảng chude

CộtKiểu dữ liệuGhi chú
macdtextKhoá chính
tencdtext

Bảng baiviet

CộtKiểu dữ liệuGhi chú
mabvtextKhoá chính
tieudetext
noidungtext
matvtextKhoá ngoại
macdtextKhoá ngoại

Câu 2: Thêm dữ liệu cho tất cả các bảng

Kết luận

Cài đặt cơ sở dữ liệu này là một thao tác quan trọng khi bạn làm việc với CSDL. Mong là bài viết trên đây là hữu ích và giúp bạn hiểu hơn về các thành phần này nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!