Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server
Kiến thức hữu ích

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server là một quá trình bao gồm nhiều bước khác nhau. Cụ thể sẽ là giới thiệu về replication, phân loại các phương pháp nhân bản, các bước để thiết lập đồng bộ dữ liệu, và kiểm tra kết quả đồng bộ.

Để được hướng dẫn thao tác rõ ràng và chi tiết, mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của R2S nhé!

Giới thiệu về nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

Đồng bộ dữ liệu là kỹ thuật cho phép sao chép và phân phối dữ liệu cùng các đối tượng của cơ sở dữ liệu từ một nơi đến nơi khác, sau đó đồng bộ hóa giữa các nơi để đảm bảo tính nhất quán.

Giới thiệu về nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server
Giới thiệu về nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server

Phân loại

Microsoft SQL Server cung cấp ba loại đồng bộ dữ liệu là Transactional replication, Merge replication và Snapshot replication.

TRANSACTIONAL

Loại Transactional là loại bắt đầu với một bản chụp của các đối tượng cơ sở dữ liệu và dữ liệu, sau đó chỉ cập nhật những thay đổi dữ liệu tiếp theo một chiều từ Publisher đến Subscriber..

TRANSACTIONAL
TRANSACTIONAL

MERGE

Giống như Transactional replication, quá trình này bắt đầu bằng việc tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu và dữ liệu. Sau đó, các thay đổi dữ liệu tiếp theo được cập nhật hai chiều từ Publisher đến Subscriber và ngược lại.

SNAPSHOT

Hỗ trợ sao chép dữ liệu vào một thời điểm cụ thể và không theo dõi các cập nhật dữ liệu sau đó. Khi đồng bộ hóa xảy ra, toàn bộ dữ liệu được chụp và gửi đến các người đăng ký một lần duy nhất.

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server – Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu

Chuẩn bị

– Có hai máy tính được cài đặt Microsoft SQL Server cùng phiên bản. Một máy được đặt làm Publisher (nguồn dữ liệu để nhân bản và đồng bộ gọi là xuất bản). Máy tính thứ hai được sử dụng làm Subscriber để nhận dữ liệu.

– Trên máy tính Publisher có một cơ sở dữ liệu.

– Bắt đầu SQL Server Agent.

– Mở SQL Server Configuration Manager. Lưu ý, chúng ta có thể mở SQL Server Configuration Manager bằng dòng lệnh bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R và nhập SQLSERVERMANAGERXX.msc. Với SQL Server 2008, XX là 10, với SQL Server 2012, XX là 11, với SQL Server 2014, XX là 12. Giả sử mở SQL Server Configuration Manager 2014, câu lệnh sẽ như hình.

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server – Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu
Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server – Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu

Mở SQL Server Configuration Manager. Lưu ý, chúng ta có thể mở SQL Server Configuration Manager bằng dòng lệnh bằng cách sử dụng phím Windows + R và nhập SQLSERVERMANAGERXX.msc. Đối với SQL Server 2008 thì XX là 10, SQL Server 2012 thì XX là 11, SQL Server 2014 thì XX là 12. Giả sử mở SQL Server Configuration Manager 2014 thì câu lệnh sẽ như hình

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server – Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu
Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server – Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu

Bước đầu tiên là chọn SQL Server Services trong cửa sổ bên trái. Sau đó, chuột phải vào SQL Server Agent (MSSQLSERVER) trong cửa sổ bên phải và chọn Start.

Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu
Các bước thiết lập đồng bộ dữ liệu

Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server – Tạo Publication

Ở máy chủ đóng vai trò là Publisher, hãy mở SQL Server Management Studio và kết nối vào máy chủ. Tiếp theo, thực hiện các bước sau đây: 

1/ Mở Replication, chuột phải lên Local Publications và chọn New Publication.

Tạo Publication Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server
Tạo Publication

2/ Chọn Next 3 lần. Sau đó chọn cơ sở dữ liệu muốn đồng bộ (Trong hình thì là chọn QuanLyBanHang) -> chọn tiếp Next

3/ Chọn tiếp vào loại đồng bộ (Trong hình chúng tôi chọn Transactional publication), sau đó chọn Next

Tạo Publication

4/ Lựa chọn các bảng hoặc các đối tượng cơ sở dữ liệu muốn nhân bản và đồng bộ. Tại bước này, các bạn có thể chọn tất cả các bảng của database hoặc một số bảng mà mình muốn.

Tạo Publication Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

5/ Chọn Next, tại màn hình kế tiếp chọn Create a snapshot immediately and keep the snapshot aviable to initialize subscritions

Create a snapshot immediately and keep the snapshot aviable to initialize subscritions

6/ Chọn vào mục Security Setting và thiết lập thông tin đăng nhập

6/ Chọn vào mục Security Setting và thiết lập thông tin đăng nhập Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

7/ Click chọn vào create the publication -> chọn Finish -> nhập tên -> chọn Finish

Click chọn vào create the publication -> chọn Finish -> nhập tên -> chọn Finish

Tạo Subscription – Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

Tại máy chủ làm Subscriber, hãy mở SQL Server Management Studio và kết nối vào máy chủ. Sau đó, thực hiện các bước sau đây:

1. Chuột lên publication đã tạo trước đó và chọn “New Subscriptions…”

Tạo Subscription Nhân bản và đồng bộ dữ liệu với SQL Server

2/ Chọn Next 3 lần -> chọn Add Subscriber (hình tam giác màu đen) -> chọn Add SQL Server Subscriber

Add SQL Server Subscriber

3/ Kết nối đến máy chủ làm Subscriber. Lưu ý nhập tại Server name của máy chủ làm Subscriber, chọn chứng thực SQL Server Authencation và nhập thông tin đăng nhập

Giới thiệu về nhân bản và đồng bộ dữ liệu với sql server

4/ Click chọn New database

4/ Click chọn New database

5/ Nhập thông tin tên cơ sở dữ liệu giống với tên cơ sở dữ liệu tại máy Publisher. Trong hình chúng tôi nhập là QuanLyBanHang

5/ Nhập thông tin tên cơ sở dữ liệu giống với tên cơ sở dữ liệu tại máy Publisher. Trong hình chúng tôi nhập là QuanLyBanHang

6/ Chọn vào Next

6/ Chọn vào Next

7/ Thiết lập thông tin kết nối đến máy chủ làm Subscriber tiếp theo

7/ Thiết lập thông tin kết nối đến máy chủ làm Subscriber tiếp theo
8/ Chọn Next 3 lần -> chọn Create the subscription(s)

8/ Chọn Next 3 lần -> chọn Create the subscription(s)

8/ Chọn Next 3 lần -> chọn Create the subscription(s)

9/ Chọn Finish -> chọn Close

Chọn Finish -> chọn Close

Kiểm tra kết quả nhân bản và đồng bộ

1/ Để thêm dữ liệu vào, trên máy chủ làm Publisher, hãy mở một bảng bất kỳ và nhập thông tin. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng bảng VATTU và thêm một hàng mới có tên là vt02. Sau khi nhập xong cột cuối cùng (cột PhanTram), hãy nhấn phím Enter để hoàn tất quá trình thêm dữ liệu.

Kiểm tra kết quả nhân bản và đồng bộ
Kiểm tra kết quả nhân bản và đồng bộ

2/ Tại máy chủ làm Subscriber, khi mở bảng VATTU, chúng ta đã thấy rằng dữ liệu được thêm vào tại máy chủ Publisher đã được sao chép sang thành công vào máy chủ thứ hai là Subscriber. Điều này chứng tỏ rằng tính năng nhân bản và đồng bộ dữ liệu giữa hai máy chủ SQL Server đã được thiết lập thành công.

Kiểm tra kết quả nhân bản và đồng bộ

Kết luận

Các thao tác với dữ liệu này với SQL Server là hai quá trình khá cần thiết trong khi thao tác CSDL. Do đó, các bạn hãy nắm rõ những cú pháp này và thực hành ngay để áp dụng chúng vào thực tế nhé.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!