Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014
Kiến thức hữu ích

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 là quá trình thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu SQL Server 2014. Các cập nhật dữ liệu có thể bao gồm việc thêm, sửa đổi hoặc xóa bỏ các dòng dữ liệu trong các bảng của cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết hôm nay, hãy tượng này trong bài viết dưới đây của R2S nhé!

Tổng quan về cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 là gì?

Công việc cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 hoặc bất kỳ câu lệnh update nào trong sql đều nhằm thay đổi dữ liệu hiện có theo các tiêu chí đã đặt ra. Việc sửa đổi dữ liệu của khóa chính thường không được khuyến khích vì chúng có thể được sử dụng trong các bảng khác.

Để cập nhật dữ liệu, chúng ta cần xác định cột nào sẽ bị thay đổi. Ngoài ra, chúng ta cũng phải xác định dòng dữ liệu nào sẽ bị ảnh hưởng. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có một nhân viên với mã số nv02 (xác định dòng) và tên phòng ban của nhân viên đó sẽ bị thay đổi (xác định cột).

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 là gì?
Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 là gì?

Câu lệnh update

Update Tên_Bảng Set Tên_Cột = Dữ_Liệu, Tên_Cột = Dữ_Liệu,...
Where Điều_Kiện
Câu lệnh update
Câu lệnh update

Với câu lệnh trên, chúng ta có thể xác định được bảng trong cơ sở dữ liệu bị ảnh hưởng. Mệnh đề Set giúp chúng ta xác định danh sách các cột mà dữ liệu sẽ được cập nhật. Mệnh đề Where giúp chúng ta xác định dòng dữ liệu cụ thể.

Lưu ý, nếu thiếu mệnh đề Where, thì toàn bộ dữ liệu trong bảng sẽ bị thay đổi.

Ví dụ

Ví dụ 1: Thay đổi tên phòng ban của nhân viênmã số nv02 thành Phòng nhân sự thì suy ra câu lệnh cập nhật sẽ như sau

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ
Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ
Update NHANVIEN Set TenPhong = N'Phòng nhân sự'
Where MaNv = 'nv02'

Ví dụ 2: Cập nhật giới tính Nữ và tên phòng ban là IT của nhân viên nv02

Update NHANVIEN Set GioiTinh = N'Nữ', TenPhong = N'Phòng nhân sự'
Where MaNv = 'nv02'

Trong trường hợp có nhiều điều kiện, chúng ta có thể sử dụng toán tử And (và) hoặc toán tử Or (hoặc) để đặt điều kiện cho mệnh đề Where. Ví dụ, chúng ta có thể tìm những nhân viên ở phòng IT và có giới tính là Nam. Hoặc tìm những nhân viên ở phòng IT hoặc phòng nhân sự.

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014
Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014

1. Tạo một database có tên là QuanLyDaoTao.

2. Tạo các bảng trong database. Xem dữ liệu mẫu để xác định tên bảng, danh sách các cột, khóa chính, khóa ngoại và kiểu dữ liệu.

KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán

GIANGVIEN

MaGVHoTenChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCNTTKTPM
KyLHLê Hồng KỳCNTTKTPM
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCNTTKTPM
DungNTPNguyễn Thị Phong DungCNTTMTT

SINHVIEN

MaSvHoTenGioiTinhNgaySinhMaLop
91110010003Phan Tuấn CườngNam03/03/199325CCHT02
91110010004Huỳnh Chí TâmNam08/03/199325CCHT02
91110010005Vương Chí DũngNam14/04/199125CCHT02
93510010005Phạm Đức NguyênNam27/07/199325CCDH02
93510010008Trương Mỹ Yến NhiNữ03/10/199325CCDH02
99510180112Trần Thùy DươngNam07/12/199225CCDH02
99510180150Lê Hoàng KhiêmNam22/03/199325CCDH02

LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học đại cương45
THVPTin học văn phòng45
XLAXử lý ảnh45

DIEMTHANHPHAN

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003MCB17
91110010003THDC18
91110010003THVP19.5
91110010004MCB14.5
91110010004THDC15.5
91110010004THVP110

Câu 3: Thêm dữ liệu cho tất cả các bảng theo dữ liệu đã cho ở câu 2.

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

  • Chúng ta cần cập nhật thông tin giới tính của sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ.
  • Ngoài ra, cần chỉnh sửa điểm thi của sinh viên có mã số 91110010003 trong môn học MCB, đặt điểm thành 9.
  • Tiếp theo, cần cập nhật số giờ học cho môn CSDL, đặt số giờ thành 36.
  • Sau đó, cần chỉnh sửa lại ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành ngày 17/07/1993.
  • Tiếp tục, cần cập nhật lại chuyên ngành của KyLH và DatDT thành “Công nghệ thông tin”, và chuyên ngành của MaiHTD thành “Thiết kế đồ hoạ”.
  • Cuối cùng, cần chỉnh sửa tên khoa của MTT thành “Quản trị mạng”.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết nhất mà bạn cần biết về CSDL. Đừng quên áp dụng những kiến thức và ví dụ cụ thể này để hỗ trợ cho những dự án thực tế nhé.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!