Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP
Kiến thức hữu ích

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP là thao tác thêm thông tin mới vào cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình này. Khi làm việc với MySQL, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL như INSERT INTO để thêm dữ liệu vào bảng trong cơ sở dữ liệu.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp này, hãy cùng với R2S tìm hiểu ngay nhé!

Sử dụng MySQLi để thêm dữ liệu

Để thêm dữ liệu vào MySQL bằng PHP sử dụng MySQLi, trước tiên chúng ta cần có một cơ sở dữ liệu và ít nhất một bảng trong đó. Sau đó, để thêm dữ liệu, chúng ta sử dụng câu lệnh insert into với cú pháp tương ứng.

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP
Thêm dữ liệu vào MySQL
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...)

Ví dụ thêm dữ liệu vào MySQL với PHP

Để thêm dữ liệu vào các bảng trong MySQL, ta có thể sử dụng câu lệnh INSERT. Trong PHP, chúng ta thực hiện việc này bằng cách sử dụng hàm mysqli_query. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách thêm dữ liệu vào bảng accounts trong cơ sở dữ liệu có tên là php1_db.

Cấu trúc bảng accounts

create table accounts (
  accountname varchar(50),
  accountpwd varchar(20),
  primary key(accountname)
)
Ví dụ thêm dữ liệu vào MySQL với PHP 
Ví dụ

Tạo một file PHP với tên insertionData.php và nhập nội dung sau

<?php
$hostname = 'localhost:3306';
$username = 'root';
$password = '';
$dbname = "php1_db";

$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);

if (!$conn) {
 die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
 exit();
}

$sql = 'INSERT INTO accounts VALUES ("giasutinhoc.vn","Abc12345")';
$ret = mysqli_query($conn,$sql);

if (!$ret) {
 die('Không thể thêm dữ liệu: ' . mysqli_error($conn));
}

echo "Thêm dữ liệu thành công\n";
mysqli_close($conn);
?>

Sau khi thêm thành công

Thêm dữ liệu

Sau khi đã thành công trong việc thêm mới dữ liệu, trong các ứng dụng thực tế, thông tin sẽ được nhập vào thông qua một Form. Sau đó, giá trị này sẽ được truyền vào câu lệnh INSERT và cuối cùng sẽ được chèn vào bảng trong MySQL.

Bài tập thực hành thêm dữ liệu vào MySQL với PHP 

Form được thiết kế để cho phép người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu. Khi người dùng nhấn nút “Đăng ký”, dữ liệu sẽ được thêm vào bảng tài khoản.

Bài tập thực hành

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm dữ liệu vào MySQL vô cùng chi tiết. Chúc bạn thao tác thành công!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!