Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP
Kiến thức hữu ích

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP là quá trình thay đổi thông tin trong CSDL bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình này. Điều này cho phép bạn thêm, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu từ bảng trong cơ sở dữ liệu.

Để tìm hiểu kỹ hơn, hãy cùng với PHP hãy cùng với R2S tìm hiểu ngay nhé!

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP được hiểu như thế nào?

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP
Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu trong MySQL bằng PHP sử dụng MySQLi là quá trình thay đổi dữ liệu đã tồn tại trước đó trong bảng. Trong khi câu lệnh “insert into” được sử dụng để thêm mới dữ liệu, câu lệnh “update” được sử dụng để cập nhật dữ liệu. Dưới đây là câu lệnh cập nhật dữ liệu.

UPDATE table_name
SET column1 = value, column2 = value2,...
WHERE condition

Một điều quan trọng cần lưu ý là câu lệnh UPDATE sử dụng mệnh đề WHERE để xác định những bản ghi sẽ bị thay đổi. Nếu thiếu mệnh đề WHERE, tất cả các dữ liệu trong bảng cũng sẽ bị thay đổi.

Ví dụ

Trong bài học về thêm dữ liệu vào MySQL bằng PHP, chúng ta đã tạo một tài khoản với mật khẩu là Abc12345. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu hiện tại của tài khoản giasutinhoc.vn thành 123456789.

Ví dụ
Ví dụ

Tạo một file PHP với tên changeData.php và nhập nội dung sau

<?php
 $hostname = 'localhost:3306';
 $username = 'root';
 $password = '';
 $dbname = "php1_db";

 $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
 if (!$conn) {
   die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
   exit();
  }

 $sql = 'UPDATE accounts SET accountpwd = "123456789" WHERE accountname = "giasutinhoc.vn"';
 $ret = mysqli_query($conn,$sql);

 if (!$ret) {
  die('Không thể thêm dữ liệu: ' . mysqli_error($conn));
 }

 echo "Mật khẩu đã được thay đổi thành công\n";
 mysqli_close($conn);
?>
Ví dụ
Ví dụ

Bài tập thực hành cập nhật dữ liệu trong MySQL

Thiết kế Form cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của mình.

Kết luận

Để cập nhật dữ liệu, bạn có thể sử dụng câu lệnh UPDATE trong MySQLi hoặc PDO, mong là những thông tin trên đây sẽ là hữu ích với người học lập trình nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!