Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014
Kiến thức hữu ích

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 là gì? SQL Server 2014 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft và hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo, sửa đổi, xóa, truy vấn dữ liệu và nhiều hoạt động khác. 

Để biết cách xem dữ liệu chính xác, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của R2S nhé!

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Trong SQL Server 2014, việc xem dữ liệu là quá trình trích xuất thông tin từ các bảng lưu trữ. Thông tin được truy cập bằng cách sử dụng các cột và có thể bao gồm nhiều bảng. 

Thao tác này thường được sử dụng trong các hệ thống phần mềm hoặc trang web. Ví dụ, khi đăng nhập vào Facebook, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản đăng nhập.

Ví dụ trích xuất tất cả thông tin chứa trong SinhVien như sau:

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014
Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Câu lệnh xem dữ liệu

Câu lệnh tổng quát

SELECT [DISTINCT] Danh_Sách_Cột
FROM Danh_Sách_Table
[WHERE Điều_Kiện]
[GROUP BY Danh_Sách_Cột]
[HAVING Điều_Kiện_Nhóm]
[ORDER BY Danh_Sách_Cột [asc|desc]]

Giải thích:

  • Các mệnh đề trong cặp dấu [] không bắt buộc. Từ khóa DISTINCT giúp trả về các bản ghi không trùng lặp hoặc Top: trả về n (hoặc %) bản ghi tìm thấy từ trên xuống. 
  • Mệnh đề WHERE cho phép truy vấn lựa chọn theo hàng. Mệnh đề GROUP BY cho phép nhóm dữ liệu theo hàng. Mệnh đề HAVING cho phép truy vấn lựa chọn theo nhóm. Mệnh đề ORDER BY cho phép sắp xếp dữ liệu theo cột.

Xem tất cả các cột

Để hiển thị tất cả thông tin của các cột trong bảng, ta có thể sử dụng toán tử * trong mệnh đề SELECT.

SELECT * FROM Table

Ví dụ: Hiển thị thông tin của bảng SINHVIEN

select * from sinhvien
select * from sinhvien Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Chỉ định cột

Nếu chúng ta muốn lấy ra thông tin của những cột cụ thể, chúng ta có thể chỉ định tên các cột đó trong mệnh đề SELECT

SELECT  Column1, Column2 … FROM Table

Ví dụ: Hiển thị mã sinh viên, tên sinh viên và giới tính

SELECT  Column1, Column2 … FROM Table

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Mệnh đề Where

Khi muốn hiển thị danh sách sinh viên Nữ, chúng ta có thể trích xuất thông tin theo điều kiện sinh viên có giới tính là Nữ.

Câu lệnh xem dữ liệu có điều kiện

SELECT */Danh_Sách_Cột
FROM Table
WHERE Điều_kiện

Ví dụ: Hiển thị danh sách sinh viên Nữ

SELECT *
FROM SinhVien
WHERE GioiTinh = N'Nữ'

Một số toán tử sử dụng với mệnh đề Where

=So sánh bằng
!=Khác
>Lớn hơn
<Nhỏ hơn
>=Lớn hơn hoặc bằng
<=Nhỏ hơn hoặc bằng
BETWEEN value1 AND value2So sánh nằm trong khoảng value1 và value2
LIKESo sánh chuỗi, so sánh tương đối

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Toán tử Like

Có thể so sánh một chuỗi với một chuỗi khác, trong đó có chứa các ký tự đại diện. Bảng dưới đây liệt kê các ký tự đại diện thường được sử dụng khi sử dụng Like.

Ký tự đại diệnMô tả
_Thay cho một ký tự đơn
%Thay cho một chuỗi

Ví dụ: Hiển thị danh sách nhân viên có họ Nguyễn

Ví dụ: Hiển thị danh sách nhân viên có họ Nguyễn Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Câu lệnh xem và kết quả như hình

Câu lệnh xem và kết quả như hình

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Mệnh đề Order By

Câu lệnh Order By giúp sắp xếp dữ liệu theo hai trường hợp: sắp xếp tăng dần và sắp xếp giảm dần. Ví dụ, nếu chúng ta muốn liệt kê danh sách nhân viên theo thứ tự tăng dần của họ tên, ta sử dụng câu lệnh sau đây để xem dữ liệu.

SELECT *
FROM NhanVien
Order By GioiTinh ASC

Kết quả sau khi thực thi

Kết quả sau khi thực thi Xem dữ liệu trong SQL Server 2014
Kết quả sau khi thực thi

Mệnh đề Group By

GROUP BY là mệnh đề cho phép nhóm các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau thành một nhóm và thực hiện các tính toán trên mỗi nhóm. Các hàm nhóm phổ biến bao gồm:

Min(column)Tìm giá trị nhỏ nhất trong cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn nhất trong cột column
Avg(column)Tìm giá trị trung bình của cột column
Count (*)Đếm số dòng
Sum(Column)Tính tổng

Ví dụ: Đếm số nhân viên theo từng phòn ban

Mệnh đề Group By
Mệnh đề Group By

Kết quả trên thể hiện, phòng IT có 2 nhân viên, phòng nhân sự có 1 nhân viên.

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Mệnh đề Having

Mệnh đề HAVING được dùng để áp dụng điều kiện cho các nhóm và được sử dụng kết hợp với Group by. Ví dụ, chúng ta có thể hiển thị tên phòng và số lượng nhân viên của các phòng ban có ít nhất 2 nhân viên.

Mệnh đề Group By Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Xem dữ liệu từ nhiều bảng

Trong trường hợp cần hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng, việc xem dữ liệu yêu cầu sự tham gia của nhiều bảng trong câu lệnh.

Cú pháp

SELECT Danh_Sách_Cột
FROM Bảng_1, Bảng_2,...
WHERE Điều_Kiện_Liên_Kết_Giữa_Các_Bảng

Ví dụ: Cho biết Mã nhân viên, tên nhân viên, tên phòng ban và số điện thoại của phòng ban

Cho biết Mã nhân viên, tên nhân viên, tên phòng ban và số điện thoại của phòng ban

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

Cho cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Bài tập thực hành
Bài tập thực hành

Yêu cầu: Viết câu lệnh xem

1. Hiển thị thông tin của các vật tư có đơn vị tính là Bộ.

2. Hiển thị thông tin của các đơn đặt hàng có ngày đặt hàng trong tháng 12.

3. Xác định số lượng nhà cung cấp tại Bình Dương.

4. Hiển thị thông tin các vật tư có đơn vị tính là Cái và có tỷ lệ từ 25% trở lên.

5. Cho biết số phiếu nhập hàng, mã vật tư, số lượng nhập, đơn giá nhập và thành tiền nhập.

6. Cho biết số phiếu nhập hàng, mã vật tư, số lượng nhập, đơn giá nhập và thành tiền nhập, chỉ liệt kê chi tiết nhập có số lượng nhập lớn hơn 5.

7. Cho biết số phiếu xuất hàng, mã vật tư, số lượng xuất, đơn giá xuất và thành tiền xuất.

8. Tìm số lượng đặt hàng cao nhất và thấp nhất của vật tư có mã là TV14.

9. Tính tổng số lượng đặt hàng cho đơn hàng D006.

10. Hiển thị thông tin của các vật tư có số lượng xuất từ 2 trở lên và sắp xếp giảm dần theo đơn giá.

Kết luận

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 là một thao tác khá đơn giản mà người học lập trình với CSDL cần biết. Hãy lưu lại bài viết và áp dụng kiến thức này để thực hành vào các dự án thực tế nhé.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!