Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Câu lệnh điều kiện trong PHP

Câu lệnh điều kiện trong PHP
Kiến thức hữu ích

Câu lệnh điều kiện trong PHP

Câu lệnh điều kiện trong PHP giúp kiểm tra các điều kiện và thực thi các lệnh tương ứng với từng trường hợp. Trong PHP, các câu lệnh này bao gồm: If, Else, Elseif, Switch-Case.  

Và để tìm hiểu chi tiết hơn, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của R2S nhé!

Định nghĩa

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. 

Định nghĩa câu lệnh điều kiện trong PHP
Định nghĩa câu lệnh điều kiện

Ví dụ, nếu điểm trung bình của sinh viên lớn hơn hoặc bằng 7, thì họ có thể làm đồ án tốt nghiệp. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 7, thì họ phải thi tốt nghiệp. Trong đó, điểm trung bình được sử dụng làm điều kiện để thực hiện các xử lý khác nhau.

Như vậy, t rong ví dụ trên, chúng ta thấy điểm trung bình chính là điều kiện để có những xử lý khác nhau.

Các câu lệnh điều kiện trong PHP

Câu lệnh điều kiện trong PHP
Câu lệnh điều kiện trong PHP

Để thực hiện các xử lý khác nhau (hành động) dựa trên các điều kiện khác nhau, bạn có thể sử dụng một trong các câu lệnh điều kiện sau đây.

 • Câu lệnh if được sử dụng để thực hiện xử lý nếu thỏa điều kiện. 
 • Câu lệnh if…else được sử dụng để thực hiện xử lý nếu thỏa điều kiện và thực hiện xử lý khác nếu không thỏa điều kiện. 
 • Câu lệnh if…elseif…else được sử dụng để thực hiện nhiều xử lý khác nhau trong những trường hợp khác nhau. 
 • Câu lệnh switch…case là một trường hợp đặc biệt của câu lệnh if…else và được sử dụng để so sánh chuỗi hoặc số nguyên.

Câu lệnh điều kiện if trong PHP

Câu lệnh if sẽ thực hiện xử lý nếu thỏa điều kiện. Bên dưới là cú pháp câu lệnh if

if (điều_kiện) {
	Xử lý;
}

Ví dụ

$dtb = 7.5;
if ($dtb > 7) {
 echo 'Bạn được làm đồ án tốt nghiệp!';
}

Câu lệnh if…else

Câu lệnh trong if sẽ được thực thi nếu thỏa điều kiện. Câu lệnh trong else sẽ được thực thi nếu không thỏa điều kiện.

Dưới đây là cú pháp:

if (điều_kiện) {
 Xử lý nếu thỏa điều kiện
} else {
 Xử lý nếu không thỏa điều kiện
}

Ví dụ

$dtb = 7.5;

if ($dtb > 7){ 
 echo 'Bạn được làm đồ án tốt nghiệp!';
} else {
 echo 'Bạn không làm được đồ án mà phải thi tốt nghiệp!';
}

Câu lệnh if…elseif…else

Câu lệnh if sẽ thực hiện các xử lý nếu điều kiện đầu tiên thỏa. Nếu điều kiện đầu tiên không thỏa, thì câu lệnh sẽ xét đến điều kiện tiếp theo trong phần elseif và thực hiện các xử lý nếu điều kiện elseif thỏa. 

Câu lệnh if…elseif…else
Câu lệnh điều kiện trong PHP – Câu lệnh if…elseif…else

Nếu điều kiện elseif vẫn không thỏa, thì câu lệnh sẽ thực hiện các xử lý của phần else.

if (điều_kiện_1) {
 Thực hiện xử lý nếu điều kiện 1 thỏa
} elseif (điều_kiện_2) {
 Thực hiện xử lý nếu điều kiện 2 thỏa
} else {
 Thực hiện xử lý nếu điều kiện 1 và điều kiện 2 không thỏa
}

Ví dụ

$n1 = 10, #n2 = 20, $n3 = 30;

if ($n1 >= $n2 && $n1 >= $n3) {
 echo "Số lớn nhất là $n1";
} elseif ($n2 >= $n1 && $n2 >= $n3) {
 echo "Số lớn nhất là $n2";
} else {
 echo "Số lớn nhất là $n3";
}

Câu lệnh switch…case

Câu lệnh switch…case là một trường hợp đặc biệt của câu lệnh if…else và chỉ được sử dụng để so sánh bằng với kiểu dữ liệu kiểu chuỗi hoặc số nguyên.

Câu lệnh switch…case
Câu lệnh switch…case
switch (biến) {
 case giá_trị_1:
  Xử lý nếu biến bằng giá_trị_1
  break;
 case giá_trị_2:
  Xử lý nếu biến bằng giá_trị_2
  break;
 case giá_trị_3:
  Xử lý nếu biến bằng giá_trị_3
  break;
 ...
 default:
  Xử lý nếu biến không bằng tất cả các giá trị trong từng case
}

Ví dụ

$capability = "A";

switch (capability) {
 case "A":
  echo "Bạn biết lập trình Android";
  break;
 case "B":
  echo "Bạn biết lập trình Visual Basic";
  break;
 default:
  echo "Not found!";
  break;
}

Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: 

Viết chương trình với câu lệnh điều kiện trong PHP thể hiện khả năng của máy tính. Sử dụng lệnh “default” để hiển thị thông báo “Bạn đã chọn sai” trong trường hợp người dùng lựa chọn không khớp với các ký tự như đã mô tả trong cột đầu vào của bảng.

Đầu vào (Input)Đầu ra (Output)
A hoặc aAda
B hoặc bBasic
C hoặc cCobol
D hoặc dAndroid
F hoặc fFortran
W hoặc wWindows Phone

Bài thực hành số 2 Câu lệnh điều kiện trong PHP: 

Đề bài yêu cầu viết lại ý sau: “Viết chương trình tính lương thực lãnh của nhân viên, biết rằng lương thực lãnh = lương + phụ cấp. Trong đó phụ cấp sẽ dựa vào thứ hạng của nhân viên.”

Viết một chương trình để tính toán lương thực nhận của nhân viên, biết rằng lương thực nhận bằng tổng lương và phụ cấp. Số tiền phụ cấp sẽ được quy định dựa trên thứ hạng của nhân viên.

Cung cấp lương, thứ hạng và tính lương thực lãnh của nhân viên. Bảng phụ cấp dựa vào thứ hạng dưới đây:

Thứ hạng của nhân viênPhụ cấp
A300
B200
C100

Kết luận

Để thực hiện các xử lý tương ứng với các điều kiện trong biểu thức, ta có thể sử dụng câu lệnh điều kiện if…else. Tuy nhiên, không phải tất cả các xử lý sử dụng switch…case có thể thay thế bằng câu lệnh if…else. Câu lệnh switch…case chỉ sử dụng được nếu các biểu thức có thể được so sánh bằng với giá trị là chuỗi hoặc số nguyên.

Chúc bạn học lập trình PHP và hãy đón chờ những bài học tiếp theo từ chúng tôi nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!