Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Vòng lặp trong PHP 

Vòng lặp trong PHP
Kiến thức hữu ích

Vòng lặp trong PHP 

Vòng lặp trong PHP là cách để lặp lại một khối mã nhiều lần và bao gồm các loại sau : for, foreach, while và do-while. Để tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp của mỗi vòng lặp, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của R2S nhé!

Vòng lặp trong PHP là gì?

Vòng lặp trong PHP cũng như ở tất cả các ngôn ngữ lập trình khác được sử dụng để thực hiện những xử lý có tính lặp lại ở điều kiện còn thỏa. Điều kiện này, chúng tôi gọi là điều kiện lặp.

Vòng lặp trong PHP
Vòng lặp trong PHP là gì?

Trong PHP, những vòng lặp được hỗ trợ bao gồm:

 • Vòng lặp while: Chỉ thực hiện xử lý lặp nếu thỏa điều kiện.
 • Vòng lặp do…while: Thực hiện xử lý ít nhất một lần và nếu điều kiện lặp thỏa thì thực hiện xử lý lặp tiếp theo.
 • Vòng lặp for: Thực hiện xử lý lặp với số lần lặp được xác định trước.
 • Vòng lặp foreach: Thực hiện những xử lý với mảng.

Ví dụ, nếu chúng ta cần hiển thị danh sách những sản phẩm là điện thoại thuộc nhóm Apple. Trong trường hợp này, xử lý lặp sẽ là việc hiển thị thông tin của từng sản phẩm là điện thoại. Xử lý hiển thị sẽ kết thúc khi đã hiển thị hết số lượng sản phẩm trong nhóm Apple.

Vòng lặp while

Vòng lặp while chỉ thực hiện xử lý lặp nếu thỏa điều kiện. Nghĩa là điều kiện phải được kiểm tra trước khi thực hiện xử lý lặp theo cú pháp như sau:

While
Vòng lặp while
while (điều_kiện) {
  Xử lý
}

Ví dụ

$i = 1; 
$tong = 0; 

while ($i <= 10) {   
 if ($i % 2 == 0) {     
  $tong = $tong + $i;   
 }   

 $i = $i + 1; 
} 

echo "Tổng các số chẵn là $tong";

Vòng lặp do…while trong PHP

Vòng lặp do…while cũng sẽ thực hiện xử lý ít nhất một lần và nếu điều kiện lặp thỏa thì thưc hiện xử lý lặp tiếp theo như sau:

do {
  Xử lý
} while (điều_kiện);

Ví dụ

$i = 1;
$tong = 0;

while ($i <= 10) {
 if ($i % 2 == 0) {
  $tong = $tong + $i;
 }

 $i = $i + 1;
}

echo "Tổng các số chẵn là $tong";

Vòng lặp for

Vòng lặp for thực hiện xử lý lặp với số lần lặp được xác định trước.

Vòng lặp for
Vòng lặp for
for (khởi_tạo; điều_kiện; tăng hoặc giảm) {
  Xử lý
}

Ví dụ

$n = 17;

for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
  if ($n % $i == 0) {
    echo "$n không phải là số nguyên tố";
    break; // Thoát vòng lặp
  }
}

Vòng lặp trong PHP – Vòng lặp foreach

 Vòng lặp foreach
Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach là vòng lặp sẽ thực hiện những xử lý với mảng và được sử dụng để lặp qua từng cặp index/value hoặc value.

Lặp qua từng cặp index/value trong PHP

foreach ($tên_mảng as $index => $value) {

}

Ví dụ

$qualifications = array ("Đại học", "Cao đẳng", "Trung cấp");

foreach ($qualifications as $i => $bang_cap) {
  echo "Vị trí $i. Bằng $bang_cap </br>";
}

Lặp qua từng value

foreach ($tên_mảng as $value) {

}

Ví dụ

$qualifications = array ("Đại học", "Cao đẳng", "Trung cấp");

foreach ($qualifications as $bang_cap) {
   echo "Bằng $bang_cap </br>";
}

Bài tập

Bài thực hành số 1: Cho 2 số n1 và n2. Tính tổng các số lẻ trong đoạn n1 đến n2.

Bài thực hành số 2: Viết chương trình tạo dãy Fibonaci. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…)

Bài thực hành số 3: Hiển thị bảng cửu chương n (2<=n<=9). Ví dụ khi  n = 2 thì kết quả hiển thị như sau

2 X 2 = 4
2 X 3 = 6
2 X 4 = 8
2 X 5 = 10
2 X 6 = 12
2 X 7 = 14
2 X 8 = 16
2 X 9 = 18

Kết luận

Tùy vào trường hợp thì chúng ta cần phải xác định rõ và chọn cho mình vòng lặp phù hợp. Khi bạn đã xác định trước được số lần lặp thì chúng ta nên sử dụng vòng lặp for. Đối với những xử lý với mảng, chúng ta nên sử dụng vòng lặp foreach. Vòng lặp while và do…while được sử dụng cho những trường hợp còn lại là được nhé.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!